20 พ.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับ Cash Voucher ที่พักโรงแรมชั้นนำ มูลค่า 10,000 บาท*

ประจำวันที่ 9-22 พ.ย. 2563  จำนวน 35 ท่าน ดังต่อไปนี้

 

1. คุณพิมพ์นารา ปางบารมีภิรมย์

2. คุณวงศ์วัฒน์ กาญจนวงศ์ไพศาล

3. คุณอินทัช เอี่ยมมี

4. คุณธนนท์ มณีวรรณ

5. คุณขนิษฐา อุตทา

6. คุณฐิดาพรรณ์ เมืองธนาสุนทร

7. คุณเกษม พิพัฒน์เสรีธรรม

8. คุณพิชชาพร หวังธีระประเสริฐ

9. คุณกฤษฎา ศรีมุกด์

10. คุณพรเทพ เทพสุวรรณ์

11. คุณนรินทิพย์ ชัยพรมเขียว

12. คุณอนุพันธุ์ ผ่องเพ็ญศรี

13. คุณฌาฐิตา เสนาเศรษฐ์

14. คุณสุภาวดี โพธิทอง

15. คุณนิสรีน วิไลวรรณ

16. คุณ บุญพา เกาะกลาง

17. คุณ กัลยาณี โคกบัว

18. คุณ สมชาย ไทยนิยมเดชา

19. คุณ ไพโรจน์ หุตบัวรัตน์

20. คุณ นพวรรณ ใจคำ

21. คุณ วิไลวรรณ ทาเทียว

22. คุณ จุฑาพัฒน์ บุญหนุน

23. คุณ นิลยา พลสวัสดิ์

24. คุณ สุรางคนา ใจนิ่ม

25. คุณ ณัฐวุฒิ เวียงโอสถ

26. คุณ ปริตา มีชู

27. คุณ มินท์ฐิตา เมธาพัฒน์วสุกุล

28. คุณ สุชาติ ทองอ่อน

29. คุณ ชนิกานต์ พ่วงทอง

30. คุณ วรวุฒิ ชูมณี

31. คุณ วรายุทธ พันธ์รัมย์

32. คุณ นุชนาฎ แซ่โง้ว

33. คุณ นันทวัฒน์ ศรีนา

34. คุณ วรรณวรางค์ แก้วเนียม

35. คุณ ปฏิภาร กานะกาศัย

 

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

เพื่อแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขการรับรางวัลต่างๆให้ทราบ

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

• รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

• การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด